CSM Envanter

CSM Envanter Uygulamaları

Öğrencilerin öğrenme stillerini, akademik yönlerini, mesleki becerilerini tanımak, rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek ve gelişim süreçlerini değerlendirmek için gerekli envanter uygulamalarını içermektedir. Sistem, Rehberlik İhtiyacı Belirleme, Öğrenme Stilleri, Sosyometri, Akademik Benlik, Mesleki Karar Verme ve diğer envanter uygulamalarını kapsamakta olup yıllar bazında bireyin kariyer yönetimine önemli veriler sağlamaktadır.

image

Rehberlik İhtiyacı Belirleme

Bu envanter öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bununla birlikte envanterden elde edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılabilir.

Öğrenme Stilleri Testi

Bu test, öğrencilerin hangi öğrenme stiline sahip olduğunu belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Öğrenci, işiterek, görerek ya da kinestetik öğrenme stilinde bulunabilir. Öğrencinin öğrenme stiline göre öğrenme süreci planlanıp değerlendirme yapılabilir. Ayrıca sınıf düzeyinde de değerlendirme gerçekleştirilip sınıfa yönelik etkinlikler planlanabilmektedir.

Akademik Benlik Kavramı

Bu envanter öğrencilerin ilgilerini ve yeteneklerini belirlemeye ve ilgileri ile yeteneklerinin uyumlu olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Test sonucunda öğrencinin profiline bakılarak hangi alanda ayrıştığı görülebilir ve akademik anlamda yönlendirme yapılabilmektedir.

Sosyometri

Sosyometri, kişilik tipleri veya ilişki türleri hakkında bilgi edinmek için gerçekleştirilen bir envanterdir. Grup dinamiğini ortaya çıkararak grup dinamiğinin daha olumlu olması için gerçekleştirilen çalışmalara yardımcı olmaktadır.

Ergenlerde Karar Verme Envanteri

Bu envanter, ergenlerin hangi karar verme türünü kullandığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Buna göre öğrencilerin umursamazlık, ihtiyatlı seçicilik ya da öz saygı gibi alt boyutları kullanıp kullanmadığını, eğer olumsuz karar verme türünü kullanıyorsa bunun hakkında çalışmalar yapmayı mümkün kılmaktadır.

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Holland’ın belirlemiş olduğu 6 kişilik tipine (Gerçekçi, Geleneksel, Girişimci, Sosyal, Artistik, Araştırmacı) göre bireylerin bu kişilik tiplerinin özellikleri doğrultusunda mesleki ilgi ve yönelimlerinin tespit edilmesi amaçlanır. Buna göre öğrencilerin doğru yönlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.

Sınav Kaygısı Ölçeği

Öğrencilerin sınav öncesi, sınav anı ya da sonrası yaşadığı kaygılarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. Çıkan rapora göre öğrenci ya da tüm sınıf için rehberlik planlaması gerçekleştirilmektedir.

Yaşam Pencerem

Öğrenciyi daha iyi tanımak ve ihtiyacı olduğu konularda rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Sonuçların yorumlanmasından sonra bireysel anlamda öğrencilere müdahale ya da önleyici yardım sunmaktadır.

Şiddet Algısı Anketi (Öğretmen, Öğrenci)

Öğrencinin ve öğretmenin evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalınabilecek davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bireysel veya grupla uygulanabilmekle birlikte izleme değerlendirme çalışmalarında ön test, son test aracı olarak kullanılabilmektedir.

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Öğrencilerin okul devamsızlığı nedenlerinin ortaya konulması ve çıkan sonuca göre müdahale planı yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Bireysel veya grupla uygulanabilmektedir. Envanterler ile bireysel, şube ve okul düzeyinde raporlar oluşturulmaktadır. Yıllara göre gelişim ve değişim seviyeleri sistematik olarak değerlendirilebilmektedir.

image

CSM Envanter Resimler